Forretningsbetingelser

ARGUMENT Advokatfirmas forretningsbetingelser gælder for den juridiske assistance og de ydelser, som ARGUMENT og de hos ARGUMENT ansatte leverer til klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, der udføres af ARGUMENT Advokatfirma.

UDFØRELSEN AF OPGAVEN:

ARGUMENT Advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske assistance og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. ARGUMENT vil behandle sagen ud fra de instrukser, der modtages af klienten. ARGUMENT er dog berettiget til at nægte at efterkomme klientens instruks, hvis det der anmodes om f.eks. ikke er i overensstemmelse med de advokatetiske regler eller i strid med gældende lovgivning

ARGUMENT Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Klienten kan til enhver tid forlange at arbejdet med sagen standses. ARGUMENT kan til enhver tid frasige sig sagen eller standse arbejdet med sagen. Dette kan eksempelvis ske hvor sagen får en anden karakter end forudsat. Arbejdet med sagen skal i så tilfælde standses/ophøre således at klienten får lejlighed til at søgen anden advokatbistand, og således at klienten ikke lider tab af rettigheder.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

ARGUMENT Advokatfirma er undergivet reglerne om hvidvaskning af penge og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

ARGUMENT Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest ved sagens afslutning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som ARGUMENT Advokatfirma leverer til klienten i forbindelse med sagen, men ARGUMENT Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

HONORAR/SALÆR, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER:

ARGUMENT Advokatfirma fastsætter honoraret/salæret for udført arbejde i overensstemmelse med de regler der er fastsat i lovgivningen og de advokatetiske regler jf. menupunktet PRISOPLYSNINGER.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter.

Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, hvorpå honoraret beregnes, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten skriftligt oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Der kræves som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger, og omkostninger til syn og skøn vil normalt blive opkrævet forud.

ARGUMENT Advokatfirma forbeholder sig undtagelsesvis ret til at kræve honorar, forventede udlæg eller omkostninger forudbetalt. Forudbetalt honorar mv. indsættes på vores klientkonto og kan inkl. eventuelle renter anvendes til modregning for kommende fakturaer.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros ARGUMENT Advokatfirma, administreres efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på kontorets klientkonti i SPAR NORD BANK A/S. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

FORTROLIGHED:

ARGUMENT Argumentfirma forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle personer ansat hos ARGUMENT Advokatfirma er pålagt tavshedspligt, og derudover har ARGUMENT Advokatfirma sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING:

ARGUMENT Advokatfirma er ansvarlig for at den leverede rådgivning og udførte sagsbehandling er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

ARGUMENT Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

ARGUMENT Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som ARGUMENT Advokatfirma har henvist klienten til.

ARGUMENT Advokatfirma er ansvarsforsikret i Forsikringsselskabet Codan.

LOVVALG OG VÆRNETING:

ARGUMENT Advokatfirmas ydelser og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Nye indlæg