Klientoplysninger

Det følger af de advokatetiske regler pkt. 13, at advokater af egen drift skal oplyse klienterne om en række forhold. Disse oplysninger er oplistet nedenfor:

Advokater hos ARGUMENT Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

ARGUMENT Advokatfirma
HENRIKSDAL
Aalborgvej 57, Dollerup
9520 Skørping – DK
E-mail.: mail@argument.dk
Tlf.: +45 2130 1105
CVR-nr.: 34234981
Klientkonto (Spar Nord Bank A/S).: 9349 – 4578722101

Advokat Ronny Herman Wisholm (H)
Tlf.: +45 2130 1105
E-mail.: rhw@argument.dk

Sekretær Hanne Jøns
Tlf.: +45 2130 1106
E-mail.: hsj@argument.dk

FORSIKRING

ARGUMENT Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvorfra advokatvirksomheden er udøvet.

ARGUMENT Advokatfirmas ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S.

OFFENTLIG OG FORSIKRINGSDÆKKET RETSHJÆLP

Når ARGUMENT Advokatfirma påtager sig en opgave, undersøger ARGUMENT Advokatfirma i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsmæssig (retshjælp) eller offentlig retshjælp ifølge gældende lov. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller helt eller delvist af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

GOD ADVOKATSKIK

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både ARGUMENT Advokatfirmas klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Det forekommer, at vi må sige nej tak til sager, fordi der er risiko for interessekonflikt. Ved interessekonflikt forstås eksempelvis den situation, at ARGUMENT Advokatfirma allerede repræsenterer modparten, men der kan også opstå interessekonflikt i andre situationer.

Hos ARGUMENT Advokatfirma gennemgår alle nye sager en grundig prøvelse for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt.

Det følger af de advokatetiske regler at en klient som er forbruger inden sagens opstart skal have skriftlige oplysninger om sagens vigtigste elementer, herunder prisoplysninger. Erhvervsklienter modtager sådanne skriftlige oplysninger ved anmodning derom.

Der kan findes yderligere oplysninger om Advokatrådet og de advokatetiske regler på Advokatsamfundets hjemmeside, http://www.advokatsamfundet.dk/. På Advokatnævnets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/ kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

REGLER MOD HVIDVASKNING

ARGUMENT Advokatfirma er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ifølge loven er advokater forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse og dokumentere navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag. Typisk vil klienten blive anmodet om at aflevere eller fremsende kopi af sygesikringskort og pas eller kørekort.

Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Som følge af loven om forebyggende foranstaltninger har ARGUMENT Advokatfirma udarbejdet interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v

KLIENTMIDLER

Klientmidler forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Efter loven er ARGUMENT Advokatfirma forpligtet til at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter.
Vi anvender følgende pengeinstitutter til klientkonti: Spar Nord Bank.

– Dækningen er generelt begrænset til 100.000 Euro pr. indskyder. Dog dækkes som nærmere beskrevet i loven:
– Indskud, der i henhold til loven har et socialt formål dækkes med 150.000 Euro pr. indskyder,
– Indskud for skader som følge af kriminalitet eller fejlagtig domfældelse med 150.000 Euro og
– Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom til ikke erhvervsmæssig anvendelse med 10 mil. Euro.

Nye indlæg